Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Słubicach na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – Teatr Współczesny Szczecin”.