Słubice, dnia 22 lutego 2016 r.

WI.6220.01.2016.AK

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słubice".

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

informuję

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do roku 2020.

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 ust. i 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Słubic, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 19 stycznia 2016 roku, znak: WOOŚ-I-411.13.2016.DT uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 17 lutego 2016 r., znak: NZ.9022.25.2016.NJ uznał za nie wyraża zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rekomenduje wykonanie analizy OOŚ z tego względu, że w planie przewiduje się:    

·         postawienie 15 wiatraków oraz elektrowni fotowoltaicznej i nie podano konkretnej lokalizacji takiej inwestycji. Budowa wiatraków wymaga weryfikacji oddziaływania takiej inwestycji na zdrowie ludzkie oraz wpływu na przyrodę, ale przede wszystkim inwestycja ta jest na razie tylko w fazie planowania. Burmistrz określając miejsce takiej inwestycji uwzględni wszystkie aktualne przepisy mówiące o możliwej lokalizacji takiego przedsięwzięcia. Podobnie z farmą fotowoltaiczną,

·         pompy ciepła i zrzut skroplin z takiej instalacji. Każdorazowo dla takiej inwestycji będzie robiony projekt wykonawczy, w którym odprowadzenie wody z pompy ciepła będzie wykonane zgodnie z przepisami i obowiązującymi zaleceniami dla tego typu instalacji,

·         trwająca rozbudowa gminnego składowiska odpadów. Inwestycja tego typu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie zweryfikowana pod kątem jej wpływu na środowisko i projekt techniczny musi przewidywać wszystkie niezbędne zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z takiego składowiska do gleby, wód podziemnych oraz powietrza.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 cyt. ustawy, a w szczególności charakter działań przewidzianych w Planie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w organów Burmistrz Słubic odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 cyt. ustawy, jeśli realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 46 i 48 ust. 1 i 2 cyt. ustawy Burmistrz Słubic, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.  o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 19 stycznia 2016 roku, znak: WOOŚ-I-411.13.2016.DT uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 17 lutego 2016 r., znak: NZ.9022.25.2016.NJ uznał za nie wyraża zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp. rekomenduje wykonanie analizy OOŚ z tego względu, że w planie przewiduje się:    

·         postawienie 15 wiatraków oraz elektrowni fotowoltaicznej i nie podano konkretnej lokalizacji takiej inwestycji. Budowa wiatraków wymaga weryfikacji oddziaływania takiej inwestycji na zdrowie ludzkie oraz wpływu na przyrodę, ale przede wszystkim inwestycja ta jest na razie tylko w fazie planowania. Burmistrz określając miejsce takiej inwestycji uwzględni wszystkie aktualne przepisy mówiące o możliwej lokalizacji takiego przedsięwzięcia. Podobnie z farmą fotowoltaiczną,

·         pompy ciepła i zrzut skroplin z takiej instalacji. Każdorazowo dla takiej inwestycji będzie robiony projekt wykonawczy, w którym odprowadzenie wody z pompy ciepła będzie wykonane zgodnie z przepisami i obowiązującymi zaleceniami dla tego typu instalacji,

·         trwająca rozbudowa gminnego składowiska odpadów. Inwestycja tego typu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie zweryfikowana pod kątem jej wpływu na środowisko i projekt techniczny musi przewidywać wszystkie niezbędne zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z takiego składowiska do gleby, wód podziemnych oraz powietrza.

Celem strategiczny Planu Gospodarki niskoemisyjnej jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określaną wizję gminy. Plan określa strategię inwestycji i innych działań służących redukcji gazów cieplarnianych, podniesieniu efektywności energetycznej i zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych. W ramach Planu zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii, wraz z oceną ich efektywności ekologiczno - ekonomicznej. Dla poszczególnych działań opracowano karty działań, z opisem i wskazaniem zakresu działań, określeniem odpowiedzialności za realizację, jak również innych interesariuszy, harmonogram realizacji.

Wskazane cele będą możliwe do osiągniecia dzięki podejmowaniu szeregu działań w zakresie zrównoważonej energii, zarówno inwestycyjnych, edukacyjnych i administracyjnych we wszystkich sektorach, a zwłaszcza w priorytetowych obszarach działania. Planowane działania aby zachować przejrzysty układ i czytelność przedstawionych informacji, podzielono na następujące sektory: sektor użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, transport, społeczność lokalna (mieszkalnictwo i przedsiębiorstwa).

W związku ze zidentyfikowanym zanieczyszczeniem w gminie zaplanowano podjęcie szeregu działań, których efektem ma być ograniczenie przewidywanej emisji w roku 2020. Do planowanych działań należą m.in.:

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Słubice;
 • „Zielone” zamówienia publiczne;
 • Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmian aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Słubice, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego;
 • Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;
 • Wymiana na energooszczędne oświetlenia dróg i ulic;
 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Słubice;
 • Budowa i modernizacja dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Słubice;
 • Budowa infrastruktury transportu publicznego oraz  stworzenie komunikacji miejskiej;
 • Budowa infrastruktury transportu i turystyki rzecznej MARINA SŁUBICE;
 • Popularyzacja ruchu rowerowego i korzystania z publicznych środków transportu;
 • Popularyzacja i promowanie ekologicznych zachowań (transport, ogrzewanie, oświetlenie);
 • Modernizacja transportu ciężarowego prywatnego i komercyjnego;
 • Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor wyposażony jest w ekologiczne jednostki napędowe;
 • Tworzenie barier ekologicznych - nasadzenia drzew rodzimych o większym poziomie wchłaniania CO2 (klon, robinia akacjowa);
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, jak również w budynkach wykorzystywanych na działalność przemysłową i pozostałą gospodarczą, jak również termomodernizacja źródeł ciepła, wraz ze zmianą źródła na bardziej efektywne pod względem energetycznym;
 • Montaż prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków do 3 kW;
 • Montaż mikro/małych instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy do 20 kW,
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MW;
 • Budowa elektrowni wiatrowych - 8 szt. o mocy 2,5 MW;
 • Rekultywacja składowiska odpadów oraz bieżące kontrole i monitoring obszarów leśnych w zakresie zapobiegania nielegalnym składowiskom odpadów.

Na terenie Gminy Słubice znajdują się następujące formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.):

 • Natura 2000 - PLH 080011 Dolina Pliszki;
 • Natura 2000 - PLH 080013 Łęgi Słubickie;
 • Natura 2000 - PLH 080015 Ujście Ilanki;
 • Natura 2000 - PLB080004 Dolina Środkowej Odry;
 • obszary chronionego krajobrazu ¦ „Dolina Odry”;
 • rezerwat przyrody „Łęgi koło Słubic”.

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słubice nie przewiduje się negatywnego wpływu na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwych na oddziaływania. Nie występuje również zagrożenie przekroczenia standardów jakości środowiska oraz intensywnego wykorzystywania terenu. Nie przewiduje się przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary chronione i pomniki przyrody. Dokument nie wyznacza w sposób jednoznaczny przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Wszelkie działania zaproponowane w dokumencie stanowią jedynie zapis ogólnych propozycji kierunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Gminie, które z kolei mają na celu poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie szkodliwej emisji do atmosfery.

Biorąc pod uwagę zawartość przedmiotowego dokumentu oraz stopień jego szczegółowości, na obecnym etapie należy uznać, iż realizacja jego założeń nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000. W związku z czym przedmiotowy plan nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice wskazuje kierunki działań Gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć.

Zaproponowane działania mogą być odpowiednio modyfikowane, tak aby osiągnięty został cel główny. Zakładane do realizacji zadania, określone w przedmiotowym dokumencie dotyczą głównie przeprowadzenia termomodernizacji obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Przewidziane OZE dotyczą głównie wykorzystania energii słońca i wiatru. Stwierdzono, że w/w zadania nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko oraz nie wykazują prawdopodobieństwa ryzyka  znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary chronione. Jednakże termomodernizacja budynków może wiązać się z niszczeniem siedlisk gatunków ptaków, które gnieżdżą się w strychach, stropodachach, szczelinach i otworach w elewacji. Dlatego przed przestąpieniem do prac należy uwzględnić zasady dotyczące ochrony ptaków, w tym przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Przedstawione w Planie zadania realizowane będą w obrębie jednej gminy, tj. Gminy Słubice. Oddziaływanie na środowisko w/w inwestycji będzie miało charakter okresowy, zanikający wraz z zakończeniem poszczególnych projektów inwestycyjnych. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą miały także pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska, przy czym ich realizacja winna mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających lub ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, ze względu na zakres i skalę planowanych zadań oraz lokalizację, wyklucza się możliwość skumulowanego i transgranicznego oddziaływania Planu na środowisko.

Wpływ przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w dokumentu, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, będzie szczegółowo oceniany i analizowany w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Mając na uwadze stanowiska powyższych organów oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 49 cyt. ustawy, w szczególności charakter działań przewidzianych w Planie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko stwierdzam, że realizacja postanowień Planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.