Słubice, dnia 9 lutego 2016 r.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na zasadach  określonych w Uchwale Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice dotyczących projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do roku 2020.

W dniach 18 stycznia – 8 lutego 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do roku 2020". Jest to dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do roku 2020. Ponad to jest on dokumentem, który ułatwi pozyskiwanie środków finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Główne cele Planu gospodarki niskoemisyjnej to przyczynienie się do osiągniecia celów, które zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, który w warunkach Polskich zakłada:

·         redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%,

·         zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o 15%,

·         zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.

Dokument ten obejmuje swym zakresem zarówno działania inwestycyjne, jak i nie inwestycyjne w obszarach takich jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja. Zawarte w Planie działania mają na celu poprawę jakości powietrza w obrębie Gminy, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) oraz ograniczenia zjawiska niskiej emisji. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcję zużycia energii finalnej i poprawę efektywności energetycznej.

W ramach dokumentu zrealizowano inwentaryzację bazową emisji CO2, a w harmonogramie rzeczowo-finansowym zawarto przewidziane przez gminę działania do realizacji. Oparte są one w szczególności na działaniach i zatwierdzonych planach zatwierdzonych przez Gminę.

Prace nad Planem gospodarki niskoemisyjnej rozpoczęto od następujących etapów:

·         uchwała Nr XLVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Słubice,

·         Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice

·         Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Słubic z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu Planu gospodarki niskiejemisji dla gminy Słubice do roku 2020.

Informacje o konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słubice zostały opublikowane m.in. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz w gazecie Słubickiej 1/2016 z dnia 14 stycznia.

W dniu 21 stycznia 2016 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami, które było elementem przeprowadzanych konsultacji społecznych. Głównym celem konsultacji społecznych było zasięgnięcie opinii i wysłuchanie głosu mieszkańców Gminy, którzy stanowią istotny głos doradczy w projekcie.

W dniu 2 lutego 2016 od godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, które było elementem przeprowadzanych konsultacji społecznych. Głównym celem konsultacji społecznych było zasięgnięcie opinii i wysłuchanie głosu zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z terenu gminy, którzy stanowią istotny głos doradczy w projekcie.

 

W ramach konsultacji społecznych na spotkaniach przedstawiono uczestnikom prezentacje w formie PowerPoint z najważniejszymi zadaniami planu.

Uwagi zgłaszane ustnie w trybie konsultacji społecznych na spotkaniu z mieszkańcami dnia 21 stycznia 2016 r.

Podczas trwania spotkania z mieszkańcami w trybie konsultacji społecznych mieszkańcy nie zgłosili uwag.

Uwagi zgłaszane w trybie konsultacji społecznych na spotkaniu z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych.

Podczas trwania spotkania z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych nie zgłoszono uwag.

Uwagi zgłaszane pisemnie w trybie konsultacji społecznych.

Podczas trwania konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag pisemnie.