Burmistrz Tomasz Ciszewicz zachęca mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących celów, jakie znalazły się w projekcie  Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023.

 

Ponieważ trwają prace nad opracowaniem tego dokumentu 3 lutego 2016 roku rozpoczęliśmy konsultacje społeczne, których celem jest poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanych kierunków rozwoju gminy.

Strategia jest dokumentem, który ma wskazać te kierunki po to, żeby zapewnić gminie stały i zrównoważony rozwój. Jej głównym celem jest odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, aby gmina mogła sprawnie funkcjonować i się rozwijać, jednocześnie dbając o poprawę warunków życia mieszkańców.

Strategia stanowi też podstawę do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowania 2014-2024.

Ponieważ tworzy platformę współdziałania mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i władz gminy przy jej tworzeniu bardzo ważne są propozycje Państwa i uwagi mające na celu wypracowanie wspólnej przyszłości odpowiadającej potrzebom mieszkańców.

 

Termin konsultacji:

od 3 lutego do 29 lutego 2016 r.

 

Forma konsultacji:

Uwagi i propozycje można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronach bip.slubice.pl i www.slubice.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00. Tam też należy składać wypełnione formularze. Formularze można również przesłać drogą elektroniczną na adres: beata.bielecka@slubice.pl.

W ramach konsultacji zapraszamy również mieszkańców gminy na otwarte spotkanie, podczas którego zaprezentujemy plany gminy w zakresie gospodarki, turystyki, kultury, sportu, rozwoju przestrzennego, edukacji, rozwoju społecznego, bezpieczeństwa i rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Odbędzie się ono w środę  24 lutego o 17.00 w sali konferencyjnej na I piętrze Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

 Załączniki:

ü  cele strategiczne, szczegółowe i operacyjne określone w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023

ü  formularz konsultacyjny

ü  harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących celów określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 – 2023

ü  Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Słubic z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice dotyczących celów określonych w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2015 – 2023