Coraz mniej miejsca na cmentarzu. Gmina szuka rozwiązania!

Szacujemy, że za ok. pięć lat zabraknie wolnych kwater na cmentarzu komunalnym w Słubicach. Z tego powodu chcemy poznać opinię mieszkańców na temat rozważanych przez gminę możliwości rozwiązania tego problemu. Rozpoczynamy właśnie konsultacje społeczne (potrwają do 29 lutego), podczas których zapytamy mieszkańców czy należy powiększyć cmentarz o część sąsiedniego parku czy może chować w przyszłości zmarłych na wiejskich cmentarzach komunalnych? Interesuje nas też, co mieszkańcy sądzą na temat alternatywnych form pochówku, na przykład w formie kolumbarium, gdzie można by składać urny z prochami zmarłych.

Obecnie nasz cmentarz zajmuje powierzchnię 6,5 ha, ale wolnej przestrzeni jest już tylko 0,25 ha. Szacujemy, że to wystarczy na 720 grobów, bo rocznie w Słubicach umiera średnio 150 osób (dane za lata 2009-2014). Gdyby wszyscy zmarli zostali pochowani na tym wolnym jeszcze terenie, za ok. pięć lat na cmentarzu nie mielibyśmy kwater. W dodatku z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że społeczeństwo Słubic się starzeje ( liczba osób w przedziale wiekowym 65-79 lat w roku 2005 wynosiła 8 %, zaś w roku 2011 - 8,6 %, a osób w wieku powyżej 80 lat w roku 2005 było 1,4 %, a w roku 2011 już 2,2 %). Z roku na rok problem może być więc coraz większy.

Mamy kilka rozwiązań

Dlatego gmina myśli m.in.  o powiększeniu cmentarza. Dysponujemy odpowiednim terenem, o powierzchni ok. 3 ha, który sąsiaduje ze wschodnim krańcem naszej nekropolii. Z wyliczeń wynika, że gdybyśmy przeznaczyli ten teren na nowe kwatery zyskalibyśmy ok. 7 tys. miejsc. Zakładając, że wszystkie pochówki byłyby dokonywane właśnie tam, teren ten wystarczyłby na ok. 45 lat. Przypuszczalnie okres ten byłby jeszcze dłuższy, bo część osób ma już zarezerwowane miejsca na obecnym cmentarzu. Powiększenie nekropolii wiąże się wprawdzie z koniecznością wycinki drzew i wylesieniem tego terenu, ale robilibyśmy to sukcesywnie, w zależności od potrzeb. Problem braku miejsca mogłoby też zmniejszyć chowanie zmarłych na cmentarzach komunalnych w sołectwach, stosowanie na szerszą skalę pochówku zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, wprowadzenie zakazu rezerwacji miejsc oraz budowa kolumbarium, gdzie trafiałyby urny z prochami zmarłych.

Taki pochówek jest tańszy

Zastanawiamy się też nad budową kolumbarium. Takie miejsca są w Polsce coraz bardziej popularne. Wynika to właśnie z tego, że na cmentarzach brakuje wolnych terenów. Ale nie tylko. Przechowywanie urn jest po prostu łatwiejsze i tańsze niż utrzymanie nagrobków. Co ważne, na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje kilka spalarni zwłok (w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Skwierzynie i Nowej Soli). Kościół katolicki zachęca wprawdzie do tradycyjnych sposobów pochówku, ale nie zabrania też kremacji uznając, że można ją pogodzić z wiarą chrześcijańską i formami pobożności związanymi z okazywaniem szacunku wobec ciała zmarłego. Uznaje kremację także z powodu trudności z pozyskiwaniem terenów na cmentarze. Z badań opinii publicznej wynika, że coraz więcej Polaków akceptuje kremację jako alternatywną formę grzebania ludzkiego ciała. Gdy w 2010 roku TNS OBOP zapytało Polaków o kremację okazało się, że akceptuje ją 59 % badanych, podczas, gdy w roku 2002 było to 44 %, a 1997 roku tylko 37 %.

Gdzie cmentarz? Takie są przepisy 

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, w Słubicach nie mamy odpowiednich terenów na cmentarz, poza tym, gdzie znajduje się obecna nekropolia. Inna lokalizacja nie spełniłaby wymogów prawnych. Teren cmentarza powinien znajdować się na wzniesieniu, na terenach niezalewowych, posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych, a zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu. Z badań podłoża gruntu wynika, że zwierciadło wód gruntowych (swobodne) występuje na terenie Słubic na głębokościach 2,10-2,60 m. W pobliżu ul. Wałowej oraz jej zbiegu z ulicą Kopernika i Chopina zwierciadło wód gruntowych swobodne odnotowano na głębokości 2,00-2,40 m, na placu Wolności na głębokości 2,3 m, na odcinku ul. Żwirki i Wigury i Sienkiewicza na głębokości 2,80 m, a u zbiegu ulic Chopina i Żwirki i Wigury na głębokości 1,80 m. Co ważne są to stany wód niższe od stanów średnich o kilkadziesiąt centymetrów ponieważ badania wykonywane były po prawie bezśnieżnej zimie oraz w okresie po suszy i długo utrzymujących się bardzo niskich stanach Odry. W innych okresach stany zwierciadła wód gruntowych mogą być o kilkadziesiąt centymetrów wyższe, nie mówiąc już o okresach powodziowych. Korzystne warunki gruntowo-wodne ma teren przyległy do obecnego cmentarza, dlatego właśnie o te grunty chcielibyśmy powiększyć nekropolię. Zgodę na to wyraził już sanepid w oparciu o wykonana przez gminę dokumentację.

 

Termin konsultacji: od 19 stycznia 2016 r.  do 29 lutego 2016 r.

Formy konsultacji: ankieta dostępna na stronach:www.bip.slubice.pl, www.slubice.pl. Zamieścimy ją tez w lutowym wydaniu Gazety Słubickiej. Ankiety będzie można wrzucać do urn: w urzędzie miejskim, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, SMOKu, OPS, bibliotece miejskiej, siedzibie organizacji pozarządowych, ZAMK, , PUK, ZUWŚ, kościołach na terenie Słubic, świetlicach wiejskich (we wszystkich tych miejscach będą wyłożone ankiety). Planujemy też spacer badawczy, który odbędzie się 13 lutego o 12.00 oraz debatę w SMOKu- 19 lutego (17.00-19.00).