Zarządzenie Nr 5

Burmistrza Słubic

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu Planu gospodarki niskiejemisji dla gminy Słubice do roku 2020

Na podstawie art. 5 a ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U.2015.1515 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice zarządzam, co następuje:

§ 1.Zarządzam przeprowadzenie na terenie miasta Słubice konsultacji społecznych z mieszkańcami Słubic.

§ 2. Celem konsultacji będzie:

1)    poznanie opinii mieszkańców Gminy Słubice w sprawie dokumentu pt.: „Plan gospodarki niskiejemisji dla gminy Słubice do roku 2020”

2)    zebranie od mieszańców uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentu.

§ 3. Konsultacje społeczne polegać będą na:

1)    przeprowadzeniu społecznej akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach w: na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie internetowej www.slubice.pl oraz w BIP w zakładce konsultacje społeczne,

2)    umożliwieniu mieszkańcom Słubic wyrażenia opinii w zakresie objętym konsultacjami poprzez udostępnienie projektu dokumentu na stronie www.slubice.pl, w BIP w zakładce konsultacje społeczne,

3)    analizie merytorycznej wniesionych podczas konsultacji społecznych uwag i propozycji.

§ 4. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag mieszkańców od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 8 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustalam od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 8 lutego 2016 r.

§ 6. Przeprowadzenie konsultacji powierzam zespołowi ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice powołanemu Zarządzeniem nr 3 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 11 stycznia 2016 r.

§ 7. Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji przedłoży w terminie miesiąca od daty zakończenia prac sprawozdanie zawierające przebieg i wyniki konsultacji.

§ 8. Upoważniam Sekretarza Gminy do nadzorowania i koordynowania prac związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Ochrony środowiska.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.