Słubice, dnia 09 grudnia 2015 roku

WI.6220.11.2015.KS

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek firmy ANWIM S.A. z siedziba w Warszawie, w imieniu której działa Włodzimierz Snela – pełnomocnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw MOYA, na działkach o nr ewid. 526/1 oraz 74/37, obręb 3 Słubice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 204 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 34. 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

20165

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw MOYA, na działkach o nr ewid. 526/1 oraz 74/37, obręb 3 Słubice.

3.

Znak sprawy

WI.6220.11.2015.KS

4.

Data złożenia

01 grudnia 2015 roku

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

ANWIM S.A.

Ul. Ordona 1a

01-237 Warszawa

Pełnomocnik – Włodzimierz Snela

Biuro Projektowo-Usługowe

„PROJ-BUD” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 37

65-077 Zielona Góra

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wykaz działek ewidencyjnych.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-