WI.6220.5.2015.AK                                          

Słubice, dnia 3 czerwca 2015 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 -j.t.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek firmy Agro Wind Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-407 przy ul. Krzywickiego 13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wykorzystującej siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej – elektrowni jednej turbiny wiatrowej o mocy nominalnej do 2 MW o wysokości całkowitej (wieża plus łopata śmigła) do 160 m.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Inwestycji, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

10154

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wykorzystującej siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej – elektrowni jednej turbiny wiatrowej o mocy nominalnej do 2 MW o wysokości całkowitej (wieża plus łopata śmigła) do 160 m.

3.

Znak sprawy

WI.6220.5.2015.AK

4.

Data złożenia

02.06.2015 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

AGRO WIND Sp. z o.o.

ul. Kotarbińskiego 16/23

76-200 Słupsk

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-