SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

W dniach od 21 kwietnia  do 12 maja 2015 roku zostały przeprowadzone konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej  w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 gmina:

1)  przyjmowała wnioski i uwagi na formularzach konsultacji, dostępnych wraz  z przedstawionymi do konsultacji dokumentami do pobrania:

·         na stronach internetowych Urzędu: www.bip.slubice.pl  i www.slubice.pl   w zakładce „Konsultacje społeczne”,

·         w siedzibie Urzędu Miejskiego, I piętro, pok. 111 Biuro Spraw Społecznych.

2)  zamieściła informację o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach, a także na stronie internetowej www.slubice.pl i w Gazecie Słubickiej.

3) zorganizowała otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi zainteresowanymi podmiotami, które odbyło się  05.05. 2015 r. od godz. 1500 w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Piłsudskiego 3-4, parter, Sektor 3;

Na spotkanie przybyło  6 przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy Słubice, dwóch przedstawicieli Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz dwóch przedstawicieli z Urzędu Miejskiego, zgodnie  z załączoną listą obecności.

Spotkanie prowadzili Adam Szulczewski oraz Marzena Słodownik z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, którzy powitali zebranych i zapoznali ich z tematem spotkania.

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom zmiany zaproponowane w projekcie przyszłorocznego programu, które obejmują:

• rozszerzenie paragrafu dotyczącego trybu i powołania zasad komisji konkursowych  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert zwiększając liczbę osób do 5,

• wprowadzenie zapisu dotyczącego powołania Biura Spraw Społecznych mającego w swoich kompetencjach prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

• Ponadto zachowano wysokość środków finansowych planowanych w projekcie budżetu na rok 2016. Kwota ta wynosi 350 tys. zł.

Po zapoznaniu się ze zmianami w programie zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych zaproponowali wprowadzenie zapisów  w projekcie programu, które zawarte są w poniższym zestawieniu wraz z propozycjami złożonymi w formie papierowej lub mailowej przesłanymi do Urzędu Miejskiego zgodnie z zapisami ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji.

 

Podmiot  zgłaszający

wnioski /uwagi

imię i nazwisko/nazwa

Sugerowana zmiana

Uwzględniono/ nie uwzględniono

 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

 

 

 

 

 

Rozdział 5. ustęp 1 Proponuje się dodanie pkt 4) o treści: „udzielanie organizacjom dotacji na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy”

 

Uwzględniono

Zapis dotyczący rozszerzenia form współpracy finansowej o dotacje na tzw. wkłady własne w konkursach zewnętrznych realizowany będzie zgodnie z wysokością środków w ramach ogłoszonych konkursów. 

 

 

 

Rozdział 5. ustęp 2

Proponuje się dodanie ust. 2 o treści: „Umowa  o wsparcie  lub  powierzenie  zadania  publicznego  może  być  zawarta  na  czas  realizacji  zadania lub na czas określony, jednak nie dłuższy niż 5 lat, z zachowaniem odrębnych przepisów.

 

 

Nie uwzględniono

W celu ujednolicenia zapisów w rocznym programie współpracy zaplanowano realizację zadań realizowanych do końca roku budżetowego.

 

 

Rozdział 5.

Katalog pozafinansowych form współpracy proponujemy uzupełnić o zapis: „nieodpłatna publikacja informacji i ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności statutowej organizacji w "Gazecie Słubickiej" wydawanej przez Gminę. O ilości zamieszczonego materiału decyduje redakcja pisma.”

 

 

Nie uwzględniono

Zapis dotyczący promocji organizacji pozarządowych w lokalnych mediach jest zawarty w programie.

 

 

Rozdział 5.

Katalog pozafinansowych form współpracy proponujemy uzupełnić o zapis: organizowanie lub współorganizowanie forum organizacji pozarządowych, corocznego spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych;

 

 

Nie uwzględniono

Organizacja spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz współorganizacja konferencji i forów tematycznych są zawarte w przedstawionym projekcie programu współpracy.

 

 

Rozdział 6. ust. 7

Proponujemy dodanie pkt 4) o treści: „udzielanie organizacjom dotacji na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy”.

 

 

 

Uwzględniono

 

 

 

 

Rozdział 8

Proponujemy dodanie ustępu 3 o treści: "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych."

 

 

 

Nie uwzględniono

Wprowadzenie zapisu dotyczącego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie projektu uchwały jest niemożliwe z powodu braku środków finansowych na koncie gminy z początkiem roku budżetowego, a także koniecznością dokonania rozliczeń dotacji z roku poprzedniego.

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej

 

 

 

Proponujemy dodanie w rozdziale V Formy współpracy pkt.

1. Finansowe formy współpracy, dodatkowego punktu umożliwiającego realizację działań wieloletnich

 

Nie uwzględniono

Roczny program współpracy określa zawieranie umów na realizację zadań zgodnie z terminem jego obowiązywania, czyli do końca 2016 roku.

 

Stowarzyszenie Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych

 

 

Propozycja wprowadzenia zmiany dotyczącej terminu ogłoszenia konkursów dla organizacji tak, aby przyznanie środków i rozstrzygnięcie konkursów zakończyło się najpóźniej do 5 marca.

 

Nie uwzględniono

Propozycja nie wymaga zapisu w programie, ponieważ ma charakter organizacyjny. Będzie wzięta pod uwagę w czasie ogłaszania otwartych konkursów ofert.

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy Słubice

 

 

Propozycja wyznaczenia z urzędu osoby do współpracy i bezpośrednich kontaktów                                       ze stowarzyszeniami w celu przybliżenia pracy i działalności stowarzyszeń.

 

Uwzględniono

 

Wprowadzono zapis dotyczący powołania Biura Spraw Społecznych mającego                        w swoich kompetencjach prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

            W spotkaniu, które odbyło się w ramach konsultacji społecznych, wzięli udział  przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskiego Towarzystwa Walki                z Kalectwem Koło Słubice, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Oddział Miejsko Powiatowy w Słubicach oraz Polskiego Związku Niewidomych-Koło w Słubicach. Podczas spotkania reprezentanci ww. organizacji zaproponowali wprowadzenie trzech zmian w zapisach omawianego programu współpracy. Ponadto wpłynęły dodatkowo dwa wnioski drogą pocztową od: Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Słubickiej oraz Fundacji na rzecz Collegium Polonicum z propozycjami zmian zapisanych  w powyższej tabeli. Po szczegółowym zapoznaniu się z sugestiami ze strony stowarzyszeń trzy propozycje zostały przyjęte, natomiast sześć odrzucono.

 

Wykaz wniosków i uwag złożonych w trakcie konsultacji stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

 

Niniejsze sprawozdanie przekazuje się Burmistrzowi Słubic, celem poinformowania Rady Miejskiej o wynikach przeprowadzonych konsultacji  w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej.

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Słubic

                                                                                             (-) Tomasz Ciszewicz