WI.6220.3.2015.AK                                          

Słubice, dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 -j.t.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek firmy Lotos Paliwa Sp. z o.o., w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa działa Andrzej Romaniuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku stacji paliw płynnych wraz z infrastruktura techniczną.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Inwestycji, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

6007

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na na rozbudowie i przebudowie zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 74/22 w Słubicach.

3.

Znak sprawy

WI.6220.3.2015.AK

4.

Data złożenia

27.03.2015 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Lotos Paliwa Sp. z o.o.

Ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-