w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury za rok obrachunkowy