Słubice, dnia 27 stycznia 2015r.

IRO.6220.1.2015.IJ

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 52, w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa Pan Bartłomiej Szendoł, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej „Odbudowa Czarnego Kanału i Raczej Strugi”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice”, gm. Słubice, woj. lubuskie.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.           

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

612

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na polegającego na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej „Odbudowa Czarnego Kanału i Raczej Strugi”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice”, gm. Słubice, woj. lubuskie.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.1.2015.IJ

4.

Data złożenia

13 stycznia 2015r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp

Ul. Myśliborska 52, 66-400 Gorzów Wlkp.

- pełnomocnik Bartłomiej Szendoł

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-