Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Słubice

Kolorowy pasek

Inicjatywa lokalna - nowe rozwiązanie w Gminie Słubice

Od stycznia 2015 r. mieszkańcy Gminy Słubice mogą składać wnioski na realizację inicjatyw lokalnych. Na ten cel w budżecie Gminy zarezerwowano 67,5 tys. zł.

Co to jest inicjatywa lokalna? 

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z gminą. W ten sposób mogą wspólnie zadziałać na rzecz społeczności lokalnej m.in. w obszarach remontów, edukacji, kultury fizycznej, turystyki, porządku publicznego czy ochrony środowiska. Pozwala to np. odnowić park, plac zabaw, wybudować parking czy zorganizować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele. Ważne w inicjatywie lokalnej jest to, że mieszkańcy współpracują z gminą. Oznacza to, że nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację. Sami określają w jaki sposób zaangażują się w prace. Mogą świadczyć prace społeczne, wnieść środki finansowe lub rzeczowe. W zamian Gmina wykona swoją część zadania. Taka forma współpracy mieszkańców i samorządów jest możliwa od 2011 r. Z roku na rok inicjatywy lokalne stają się coraz popularniejsze i kolejne gminy wprowadzają to rozwiązanie u siebie. Od stycznia do tego grona dołącza nasza Gmina.

Kto może złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gminy Słubice bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2) działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?

Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Jaki może być wkład Gminy Słubice w realizację inicjatywy?

Gmina nie przekazuje mieszkańcom dotacji na realizację inicjatywy lokalnej. Może natomiast zakupić przedmioty lub usługi niezbędne do jej realizacji. Może wesprzeć wnioskodawców przekazując na czas realizacji inicjatywy rzeczy konieczne do jej wykonania. Może również wesprzeć w sposób organizacyjny - udzielając wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inicjatywy.

Finansowanie

Na realizację inicjatyw lokalnych w budżecie Gminy tworzona będzie corocznie rezerwa celowa w wysokości nie wyższej niż 0,1 % planu wydatków ogółem. W budżecie Gminy Słubice na 2015 r. na inicjatywy zarezerwowano środki w wysokości 67,5 tys. zł, zgodnie z uchwałą nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015.

Wniosek

Wnioski na realizację inicjatyw należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Dla zapewnienia należytej oceny wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis zadania z uwzględnieniem wkładu wnioskodawcy w realizację zadania (praca społeczna, wkład rzeczowy, finansowy);
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) szacowany całkowity koszt realizacji zadania;
4) opis stanu przygotowania do realizacji zadania;
5) wskazanie osób do reprezentowania mieszkańców w zakresie realizacji zadania.

Można również skorzystać z przygotowanego wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 387/2014 Burmistrza Słubic z dnia 5 grudnia 2014 r.)

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej wniosku obejmują:

1. Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia społeczności lokalnej, w tym zgodność zadania z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy (0-10 pkt)
2. Liczba mieszkańców, którym służyć będzie inicjatywa lokalna (0-3 pkt)
3. Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (0-3 pkt)
4. Wkład własny wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania, w tym:
a) wkład pracy społecznej (0-13 pkt)
b) wkład rzeczowy (0-5 pkt)
c) wkład finansowy (0-5 pkt)
5. Zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania (0-3 pkt)
6. Wkład finansowy Gminy (0-5 pkt)
7. Przewidywane przyszłe nakłady na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet Gminy (o ile wystąpią) (0-3 pkt)

Wniosek, który otrzyma łącznie minimum 26 punktów otrzymuje rekomendację do realizacji. Ostateczną decyzję w sprawie wsparcia podejmuje Burmistrz Słubic biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku, celowość inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy, których zaangażowania wymaga inicjatywa.

Kto ocenia wnioski?
Wnioski ocenia właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Słubicach, wskazana przez Burmistrza Słubic. Ostateczną decyzję o przyjęciu wniosku o realizację inicjatywy podejmuje Burmistrz Słubic.

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Uwaga! Termin liczy się od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
W przypadku braków formalnych złożonego wniosku, organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania, rodzi skutek pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Na czym polega współpraca Gminy i mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, wówczas Burmistrz Słubic podpisze z inicjatorem wniosku umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej. Umowa zawiera podział zadań pomiędzy obie strony. Treść umowy, jak również harmonogram  i kosztorys zadania, są wcześniej uzgodnione pomiędzy inicjatorem i Burmistrzem Słubic. (Ramowy wzór umowy jest załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 387/2014 Burmistrza Słubic z dnia 5 grudnia 2014 r.).

Przydatne dokumenty:

• Uchwała Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej http://bip.slubice.pl/?a=7504
• Zarządzenie Nr 387/2014 Burmistrza Słubic z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru wniosku i umowy o realizację zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej http://bip.slubice.pl/?a=7503
• Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej (plik w załączniku)

Tekst powstał w ramach projektu „Konsultuj-Decyduj”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

WNIOSEK (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK (266.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Barbara Banaśkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Misztak
Data wprowadzenia:2015-01-13 13:35:20
Opublikował:Paweł Misztak
Data publikacji:2015-01-13 13:40:02
Ostatnia zmiana:2015-01-13 13:40:21
Ilość wyświetleń:1287

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij