Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 31 października 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach wpłynęła oferta złożona przez Parafię pw. Ducha Świętego w Słubicach pt: „Laboratory of love – cykl spotkań o relacjach międzyludzkich we współczesnej kulturze polskiej”.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014 r. Dz. U., poz. 1118 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słubicach - pok. 217 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: joanna.czyz@slubice.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice do dnia 20 listopada 2014 r. włącznie, tj. do siedmiu dni od publikacji niniejszego ogłoszenia.