OGŁOSZENIE

BURMISTRZ SŁUBIC

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

w dniach od 5 do 26 listopada 2014 r.

następujących aktów normatywnych:

1)     zarządzenia nr 2/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 9 stycznia 2014 r.

2)     projektu zarządzenia Burmistrza Słubic w sprawie określenia trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru wniosku i umowy o realizację zadania w formie inicjatywy lokalnej

3)     projektu uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Konsultacje odbędą się na podstawie:

1.   Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.   Uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

1)     przyjmowania wniosków i uwag na formularzach konsultacji, które dostępne będą wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami do pobrania:

·        na stronach internetowych Urzędu: www.bip.slubice.pl

 i www.slubice.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”,

·        na stronie internetowej www.ngo.slubice.pl – tzw. konsultacje online;

·        w siedzibie Urzędu Miejskiego, II piętro, pok. 217 Wydział Społeczno – Administracyjny;

2)     zamieszczeniu informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Słubicach;

3)     przekazaniu informacji organizacjom pozarządowym poprzez e-mail i newsletter, o konsultacjach społecznych;

4)     otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 r. od godz. 15.00 w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Piłsudskiego 3, parter Sektor 3;

 

 

 

Wnioski/uwagi do konsultowanych projektów można przekazać:

·         drogą elektroniczną na adres: barbara.banaskiewicz@slubice.pl

·         za pośrednictwem strony internetowej www.ngo.slubice.pl

·         drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 

      69 -100 Słubice - Wydział Społeczno – Administracyjny (decyduje data wpływu – do 26 listopada 2014 r.);

      ·        bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słubicach:

do Biuro Obsługi Interesanta - parter lub Wydział Społeczno – Administracyjnego - II piętro, pok. 217;

     ·        podczas spotkania otwartego w dniu 24 listopada 2014 r.  w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Józefa Piłsudskiego 3 –Sektor3.