Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 02 września 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie po PROstu. Pracownię Rozwoju Osobistego z siedzibą w Słubicach pt: „Terapia podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  w Słubicach - pok. 217 - Biuro Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: joanna.czyz@slubice.pl oraz listownie na adres Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. Akademicka 1 , 69-100 Słubice do dnia 16 września 2014 r. włącznie, tj. do siedmiu dni od publikacji niniejszego  ogłoszenia.