Słubice, dnia 27 sierpnia 2014r.

IRO.6220.05.2013.2014.KS

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się o zakończeniu postępowania.

Przed wydaniem decyzji prosi się o zapoznanie oraz wypowiedzenie w sprawie zebranych materiałów i dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego wraz z diagnostyką komputerową pojazdów ciężarowych, budynkiem biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 60/3 w Kunowicach, Gmina Słubice.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego pisma.

Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu stosownej decyzji.