Słubice, dnia 4 sierpnia 2014r.

 

IRO.6220.05.2013.2014.KS                                                        

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), informuję, że dnia 4 sierpnia 2014r. ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego wraz z diagnostyką komputerową pojazdów ciężarowych, budynkiem biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 60/3 w Kunowicach, Gmina Słubice.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania można się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Gospodarki i Inwestycji.

               Obwieszczenie zostaje umieszczone na okres 21 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.
 

 

Informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31