Słubice, dnia 24 lipca 2014r.

IRO.6220.11.2014.IJ

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Krótkiej 8, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej myjni samochodowej oraz myjni pojemników wraz z niezbędnym wyposażeniem na działce nr ewid. 337/6, obręb 1 w Słubicach.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.           

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

13861

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładowej myjni samochodowej oraz myjni pojemników wraz z niezbędnym wyposażeniem na działce nr ewid. 337/6, obręb 1 w Słubicach.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.11.2014.IJ

4.

Data złożenia

16 lipca 2014r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

PUK Sp. z o.o., ul. Krótka 8, 69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-