Słubice, dnia 17 lipca 2014r.

IRO.6220.10.2014.KS

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek firmy ZPB Kaczmarek Wykonawstwo Sp. z o.o. Sp. k. Karol Kaczmarek z siedzibą w Mochach, 64-234 Przemęt, przy ul. Szkolnej 15a, w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa Pan Paweł Stankiewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum logistycznego Słubice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, zagospodarowanie terenów zielonych, hale magazynowe, przy ul. Logistycznej w Słubicach na działkach o nr ewid. 322/6 i 322/10 obręb 10 Świecko oraz na części działek o nr ewid. 81 i 83/41 obręb 3 Słubice oraz 322/7, 322/8, 322/9, 322/13, 322/14, 322/15, 323/15 i 813 obręb 10 Świecko.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.           

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

13393

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie „Centrum logistycznego Słubice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, zagospodarowanie terenów zielonych, hale magazynowe, przy ul. Logistycznej w Słubicach na działkach o nr ewid. 322/6 i 322/10 obręb 10 Świecko oraz na części działek o nr ewid. 81 i 83/41 obręb 3 Słubice oraz 322/7, 322/8, 322/9, 322/13, 322/14, 322/15, 323/15 i 813 obręb 10 Świecko.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.10.2014.KS

4.

Data złożenia

9 lipca 2014r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

ZPB Kaczmarek Wykonawstwo Sp. z o.o. Sp. k. Karol Kaczmarek, ul. Szkolna 15a, 64-234 Przemęt, Mochy,

- pełnomocnik Paweł Stankiewicz

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-