W sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finanansowego gmin w zakresie dożywiania...

Data uchwały:
2014-03-20

Numer uchwały:
LI/404/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.