WSA.524.4.2014.JCJ

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ SŁUBIC
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2014 r.

 

Rodzaj zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Priorytet: wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki, twórczości i przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy


Przedmiotem konkursu jest wsparcie /
powierzenie* wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie / finansowanie*.


Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

 

Lp.

 Tytuł zadania publicznegoWysokość środków publicznych (dotacja)
przeznaczonych na realizację zadania publicznego

 Wymagany wkład finansowy / pozafinansowy

Termin realizacji zadania
publicznego

1.

 Wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym i ponadlokalnym poprzez organizowanie imprez kulturalnych w reprezentowanie dorobku kulturalnego Gminy na zewnątrz

10.000 zł

20 % wkładu finansowego

Od dnia podpisania umowy do

30 września 2014 r.