WSA.524.2.2014.JCJ

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ SŁUBIC
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2014 r.

 

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Priorytet: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej


Przedmiotem konkursu jest wsparcie /
powierzenie* wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie / finansowanie*.


Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

 

Lp.

 Tytuł zadania publicznegoWysokość środków publicznych (dotacja)
przeznaczonych na realizację zadania publicznego

 Wymagany wkład finansowy / pozafinansowy

Termin realizacji zadania
publicznego

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

115.000 zł

20 % wkładu finansowego

Od dnia podpisania umowy do

31 grudnia 2014 r.