WSA.524.1.2014.JCJ

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ SŁUBIC
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2014 r.

 

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Priorytet: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Wysokość środków publicznych (dotacja) przeznaczonych na realizację zadań publicznych (ujętych w pkt 1 i 2) 140.000 zł:

 

1)     jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniami własnymi gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie / finansowanie*.

 

Lp.

 Tytuł zadania publicznegoWysokość środków publicznych (dotacja)
przeznaczonych na realizację zadania publicznego

 Wymagany wkład finansowy / pozafinansowy

Termin realizacji zadania
publicznego

1.

Prowadzenie zajęć oraz organizacja pracy w Świetlicach Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

 

-

Od dnia podpisania umowy do

31 grudnia 2014 r.

 

2)     jest wsparcie / powierzenie* wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniami własnymi gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie / finansowanie*.

 


Lp.

 Tytuł zadania publicznegoWysokość środków publicznych (dotacja)
przeznaczonych na realizację zadania publicznego

 Wymagany wkład finansowy / pozafinansowy

Termin realizacji zadania
publicznego

1.

Organizacja wypoczynku letniego w różnych formach (m. in. kolonii, półkolonii, obozu) dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice, pochodzących z rodzin zagrożonych patologiami lub pozostających w trudnej sytuacji bytowej.

 

20 % wkładu finansowego

Od dnia podpisania umowy do

30 września 2014 r.

2.

Prowadzenie warsztatów umiejętności psychologicznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, mających na celu udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

 

20 % wkładu finansowego

Od dnia podpisania umowy do

31grudnia 2014 r.

3.

Organizacja działań profilaktycznych (rekreacyjno-sportowych oraz prozdrowotnych) dla mieszkańców Gminy Słubice jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych.

 

20 % wkładu finansowego

Od dnia podpisania umowy do

31grudnia 2014 r.

4.

Prowadzenie edukacyjnej, informacyjnej i pomocowej działalności na rzecz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin poprzez promowanie idei trzeźwości, organizację konferencji, wyjazdów, spotkań mających na celu upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz udzielenie wsparcia mieszkańców Gminy Słubice

 

20 % wkładu finansowego

Od dnia podpisania umowy do

31grudnia 2014 r.