Słubice, dnia 16 września 2013r.

IRO.6220.20.2013.KS

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek firmy Handel Artykułami Przemysłowymi Jarosław Grabka z siedzibą w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 12/1, w imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Paweł Stankiewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, zagospodarowanie terenów zielonych, obiekty małej architektury na części działki o nr ewid. 10/4, obręb nr 3 w Słubicach przy ul. Sportowej.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.           

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

19416

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, zagospodarowanie terenów zielonych, obiekty małej architektury na części działki o nr ewid. 10/4, obręb nr 3 w Słubicach przy ul. Sportowej.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.20.2013.KS

4.

Data złożenia

4 września 2013r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Handel Artykułami Przemysłowymi Jarosław Grabka

ul. Wojska Polskiego 12/1

69-100 Słubice

- pełnomocnicnik Paweł Stankiewicz

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wypis z rejestru gruntów
  5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-