Monitoring realizacji zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego…

            Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przyjmujące zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Umowa ta zawiera wzajemne relacje między stronami (ich prawa i obowiązki).    

Jednym z takich obowiązków jest nałożony na Zleceniodawcę - organ przekazujący dotację obowiązek monitorowania prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

W tym celu Burmistrz Słubic wydał zarządzenie określające zasady i tryb dokonywania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe.  Kontrole będą przeprowadzane w oparciu o zatwierdzony przez Burmistrza Słubic harmonogram.

W myśl przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kontrola realizacji zadania może być prowadzona :

·        w toku jego realizacji,

·        po zakończeniu realizacji zadania do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentów finansowych (5 lat).

Kontroli podlegać będzie:

·        dokumentacja finansowo-księgowa,

·        poniesienie wkładu własnego finansowego i osobowego,

·        opis faktur/rachunków,

·        zamówienia publiczne a zadanie,

·        udokumentowanie realizowanych działań (listy obecności, dzienniki zajęć, plakaty, zdjęcia, informacje w mas mediach …)

·        obowiązki informacyjne.

Skutki nieprawidłowości

Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania dotacji przez Zleceniobiorcę będą zależały od tego, jak poważne błędy i jak bardzo naruszono zasady realizacji projektu.  Najbardziej rygorystycznie podchodzi się do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości, które w myśl ustawy o finansach publicznych, cyt. „…podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,…”

Umowa o przyznanie dotacji wskazuje na szereg innych obowiązków Zleceniobiorcy m.in. w zakresie terminowego i prawidłowego jej wykonania, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Istotne jest również by eliminować na bieżąco  nieprawidłowości czy uchybienia wykazane podczas kontroli. Bowiem niewyeliminowane w następstwie zaleceń pokontrolnych mogą wpływać na ocenę oferty realizacji kolejnego zadania publicznego, a tym samym mogą skutkować nie przyznaniem dotacji w latach następnych.