zmieniające zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu