w sprawie pokrycia straty netto za rok obrachunkowy 2012 r.