Słubice, dnia 7 marca 2013r.

IRO.6220.05.2013.KS                                                       

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek Luizy Golubskiej – art projekt BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE, pełnomocnika Mariusza Wlaźlaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego wraz z diagnostyką komputerową pojazdów, budynkiem biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 60/3 w Kunowicach, Gmina Słubice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

3111/2013

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego wraz z diagnostyką komputerową pojazdów, budynkiem biurowym i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 60/3 w Kunowicach, Gmina Słubice.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.05.2013.KS

4.

Data złożenia

8 lutego 2013r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Mariusz Wlaźlak

ul. Rubinowa 5

Kunowice

Pełnomocnik – Luiza Golubska

art projekt BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE mgr inż. luiza golubska ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. kopia mapy ewidencyjnej.
  3. zaświadczenie o utracie ważności planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-