W sprawie:
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/271/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013r.