W sprawie:
określenia wysokości stawki, terminów płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2012-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/256/2012

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.