IRO.6220.24.2012.IJ                                                        Słubice, dnia 20 listopada 2012r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie, został umieszczony wniosek Nadleśnictwa Rzepin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej Biały Most na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin, Leśnictwo Prochowiec, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 384/2, 402/1, 454,384/1, 338, 339/1, 301,300,450 – obręb Kunice oraz 385/2, 386/2, 387/2 ,388/1, 390, 391/1, 404, 80, 392 – obręb Rybocice na terenie Gminy Słubice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

20911

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi leśnej Biały Most na terenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin, Leśnictwo Prochowiec, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 384/2, 402/1, 454,384/1, 338, 339/1, 301,300,450 – obręb Kunice oraz 385/2, 386/2, 387/2 ,388/1, 390, 391/1, 404, 80, 392 – obręb Rybocice na terenie Gminy Słubice.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.24.2012.IJ

4.

Data złożenia

29.10.2012r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rzepin

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

95 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-