IRO.6220.21.2012.KS                                                        Słubice, dnia 5 września 2012r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek firmy W.A.G. mineralni paliva a.s. S.A. oddział w Polsce, w imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Monika Strączyńska-Knysak, przedstawicielka Biura Projektowo Usługowego ECB SIECI Sp. z o.o. w Zielonej Górze, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw EUROWAG na działce o nr ewid. 74/159 na os. Przemysłowym w Słubicach.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

15639

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw EUROWAG na działce o nr ewid. 74/159 na os. Przemysłowym w Słubicach.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.21.2012.KS

4.

Data złożenia

17 sierpnia 2012r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

W.A.G. mineralni paliva a.s. S.A. oddział w Polsce, w imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Monika Strączyńska-Knysak, przedstawicielka Biura Projektowo Usługowego ECB SIECI Sp. z o.o. w Zielonej Górze

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-