w sprawie ustalenia stawki czynszu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Słubice.