w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice
w lokalu mieszkalnym, powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej wraz
z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz w sprawie wyrażenia zgody
na zmianę wysokości udziałów i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.