w sprawie zmiany zarządzenia Nr 94/2011 Burmistrza Słubic z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jako organu opiniodawczego ds.
gospodarki zasobami lokalowymi na terenie gminy Słubice.