Słubice, dnia 21 marca 2012 r.

IRO.6220.4.2012.AK

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Wydział Inwestycji, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słubicach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Słubic publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ogólnodostępnej stacji paliw Shell z restauracją, myjnią tir, parkingami oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/10, 4/5, obręb 10 Świecko, jednostka ewidencyjna gminy Słubice.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydziale Inwestycji, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska – pokój nr 201 w godz. 800-1600 (pn.-pt.) lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 737 20 31.       

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi Agata Kułaga, ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600. 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

5519

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ogólnodostępnej stacji paliw Shell z restauracją, myjnią tir, parkingami oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 4/10, 4/5, obręb 10 Świecko, jednostka ewidencyjna gminy Słubice.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.4.2012.AK

4.

Data złożenia

15 marca 2012 roku

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Wnioskodawca:

Shell Polska Sp. zo.o.

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a

02-366 Warszawa

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.      kartę informacyjną przedsięwzięcia – zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

2.      wypis z rejestru gruntów

3.      mapę ewidencyjną z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz obszarem oddziaływania inwestycji,

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

Wydział Inwestycji, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

II piętro, pokój 201,

095 737 2031

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-