w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego