IRO.6220.30.2011.KS                                                       Słubice, dnia 22 czerwca 2011r.

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek AS 24 Polska Sp. z o.o., w imieniu którego działa na mocy pełnomocnictwa Włodzimierz Snela, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw AS 24 na osiedlu Przemysłowym, na działce o nr ewid. 74/155 w Słubicach.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.        

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

11128

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie samoobsługowej stacji paliw AS 24 na osiedlu Przemysłowym, na działce o nr ewid. 74/155 w Słubicach.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.30.2011.KS

4.

Data złożenia

14 czerwca 2011r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

AS 24 Polska Sp. z o.o.

al.  Jana Pawła II 80/12A

00-175 Warszawa

W imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Włodzimierz Snela

Biuro Projektowo-Usługowe

PROJ-BUD Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 37

65-077 Zielona Góra

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-