IRO.6220.13.2011.KS                                                        Słubice, dnia 27 kwietnia 2011r.

 

 


I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Burmistrz Słubic informuje, że w prowadzonym, publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek firmy BMB INVEST Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Za Bramką 12a/3 w Poznaniu, w imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Paweł Stankiewicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 29 wraz z budową zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce nr 92/4 obręb 3 przy ul. Transportowe w Słubicach, od km 2+849,04 do km 3+131,26.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.        

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

7032

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 29 wraz z budową zjazdu publicznego na drogę wewnętrzną na działce nr 92/4 obręb 3 przy ul. Transportowe w Słubicach, od km 2+849,04 do km 3+131,26.

3.

Znak sprawy

IRO.6220.13.2011.KS

4.

Data złożenia

12 kwietnia 2011r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

BMB INVEST Sp. z o.o.

ul. Za Bramką 12a/3

61-842 Poznań

W imieniu której działa na mocy pełnomocnictwa Paweł Stankiewicz

APS Biuro Projektów Budownictwa

ul. Działkowa 19

65-767 Zielona Góra

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Zaświadczenie o utracie ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  4. Wypis z rejestru gruntów
  5. Pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-