WGI.6220.05.2011.AK                                                Słubice, dnia 4 marca 2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Pana Sławomira Gościk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku diagnostyki komputerowej warsztatu samochodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Pławidło na działce o nr ewid. 20, obręb Pławidło.

W związku z powyższym informuję, że w toku prowadzonego postępowania Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej 1 w Słubicach kontaktując się z Wydziałem Gospodarki i Inwestycji w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

Sprawę prowadzi Agata Kułaga, ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600.