WGI-KS-7624-34/10                                                          Słubice, dnia 14 grudnia 2010r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Wydział Gospodarki i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słubicach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Słubic publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Krótkiej 9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie piaskownika przedmuchiwanego, remoncie istniejących koryt odpływowych z w/w obiektu oraz adaptację pomieszczenia warsztatowego na pomieszczenie kontenerów, na terenie  istniejącej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 36/3 w Słubicach.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Gospodarki i Inwestycji – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

23040

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie piaskownika przedmuchiwanego, remoncie istniejących koryt odpływowych z w/w obiektu oraz adaptację pomieszczenia warsztatowego na pomieszczenie kontenerów, na terenie  istniejącej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 36/3 w Słubicach.

3.

Znak sprawy

WGI-KS-7624-34/10

4.

Data złożenia

9 listopada 2010r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Zakład Usług Wodno-Ściekowych          Sp. z o.o.

ul. Krótka 9

69-100 Słubice

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopia mapy ewidencyjnej.
  3. Zaświadczenie o utracie ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  4. Skrócony wypis ze skorowidza działek
  5. Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Gospodarki i Inwestycji

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-