WGI-KS-7624-26/10                                               Słubice, dnia 11 października 2010r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Wydział Gospodarki i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słubicach informuję, że w prowadzonym przez Burmistrza Słubic publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek Przedsiębiorstwa „Agropin” Sp. z o.o., w imieniu którego działa na mocy pełnomocnictwa Krzysztof Dumania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku myjni samochodów ciężarowych wraz z warsztatem dla samochodów ciężarowych, na działkach o nr ewid. 74/116 i 74/117 na os. Przemysłowym w Słubicach.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Gospodarki i Inwestycji – pokój nr 201 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Szorec

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 737 2031, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Gospodarki i Inwestycji – pokój nr 201

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

16145

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku myjni samochodów ciężarowych wraz z warsztatem dla samochodów ciężarowych, na działkach o nr ewid. 74/116 i 74/117 na os. Przemysłowym w Słubicach.

3.

Znak sprawy

WGI-KS-7624-26/10

4.

Data złożenia

23 września 2010r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Przedsiębiorstwo „Agropin” Sp. z o.o.

Pińsko

89-200 Szczecin, w imieniu którego działa pełnomocnik Krzysztof Dumania

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Wniosek z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Mapa z zaznaczeniem projektowanej inwestycji.
  3. Pełnomocnictwo.
  4. Skrócony wypis ze skorowidza działek.
  5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Gospodarki i Inwestycji

II piętro, pokój 201

095 737 20 31

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

-

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-