Słubice, dnia 25 sierpnia 2010r.

WGI-AK-7624-21/10

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Wydział Gospodarki i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słubicach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Słubic publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „na budowie biogazowi rolniczej o mocy 1,0 MW zlokalizowanej w Golicach na działce ewid. nr 149/21”.

 

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Gospodarki i Inwestycji – pokój nr 201 w godz. 800-1600 (pn.-pt.) lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.        

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

15272

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy 1,0 MW zlokalizowanej w Golicach na działce ewid. nr 149/21.

3.

Znak sprawy

WGI-AK-7624-21/10

4.

Data złożenia

19 sierpnia 2010 roku

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Wnioskodawca:

BLB Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 4/2

69-100 Golice

Pełnomocnik:

Łukasz Wilczyński, ENECO Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 238

60-166 Poznań

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.      kartę informacyjną przedsięwzięcia – zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

2.      skrócony wypis ze skorowidza działek

3.      mapę ewidencyjną z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz obszarem oddziaływania inwestycji,

4.      pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Burmistrz Słubic

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

Wydział Gospodarki i Inwestycji

II piętro, pokój 201,

095 737 2031

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-