L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

338

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce nr 74/62, obręb 3 w Słubicach

3.

Znak sprawy

WGI-AK-7624-02/10

4.

Data złożenia

7 stycznia 2010 roku

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Wnioskodawca:

AS 24 Polska Sp. zo.o.

Al. Jana Pawła II 80/12A

00-175 Warszawa

Pełnomocnik:

Pan Włodzimierz Snela

Biuro Projektowo-Usługowe „PROJ-BUD” Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 37

65-077 Zielona Góra

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.      kartę informacyjną przedsięwzięcia – zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

2.      wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.      wypis z rejestru gruntów

4.      mapę ewidencyjną z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz obszarem oddziaływania inwestycji.

5.      pełnomocnictwo

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miejski w Słubicach

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Gospodarki i Inwestycji

II piętro, pokój 201,

095 737 2031

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-