L.p.

 

 

1.

Numer wpisu

3878

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej dla terenów Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w rejonie miejscowości Świecko na działkach nr ewid. 15/10, 14/3, 9/8, 9/7, 7/7, 7/9, 7/6 obręb 3 Słubice

3.

Znak sprawy

WGI-AK-7624-04/10

4.

Data złożenia

23 lutego 2010 roku

5.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres regon)

Wnioskodawca:

Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

Pełnomocnik:

Pan Wojciech Pestka

Biuro Projektów VORTEX

ul. Wyspiańskiego 106/30

66-400 Gorzów Wlkp.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.      kartę informacyjną przedsięwzięcia – zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

2.      poświadczoną przez właściwy organ mapę,

3.      wypis z rejestru gruntów,

4.      wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5.      pełnomocnictwo,

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miejski w Słubicach

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. Kontaktowego)

Urząd Miejski w Słubicach

ul. Akademicka 1

Wydział Gospodarki i Inwestycji

II piętro, pokój 201,

095 737 2031

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

-

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12.

uwagi

-