WGI-KD-7624-6/10                                                           Słubice, dnia 20 kwietnia 2010r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.), Wydział Gospodarki i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Słubicach informuje, że w prowadzonym przez Burmistrza Słubic publicznie dostępnym wykazie został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego, wulkanizacji oraz myjni samochodowej na nieruchomościach nr ewid. 258 i 259 przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Słubice.

 

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ulicy Akademickiej 1, Wydział Gospodarki i Inwestycji – pokój nr 201 w godz. 800-1600 (pn.-pt.) lub telefonicznie pod numerem telefonu 095 737 20 31.        

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.