Lp.

Komórka organizacyjna prowadząca rejestr / ewidencje

Nazwa rejestru / ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru / ewidencji

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze / ewidencji

1.

Wydział Spraw Obywatelskich

Zbiór meldunkowy

ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

rozdz. 8b art. 44g – 44i ustawy   o ewidencji ludności i dowodach osobistych

2.

Wydział Spraw Obywatelskich

Zbiór PESEL

ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

rozdz. 8b  art. 44g – 44i ustawy   o ewidencji ludności i dowodach osobistych

3.

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 

rozdz. 8b  art. 44g – 44i ustawy   o ewidencji ludności i dowodach osobistych

4.

Wydział Spraw Obywatelskich

Stały rejestr wyborców

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP

rozdz. 4  art. 11 ust.  11
ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP

5.

Wydział Spraw Obywatelskich

Spis wyborców

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP

rozdz. 5  art. 27 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP

6.

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja działalności gospodarczej

Prawo  działalności gospodarczej,
- ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

dane jawne art. 7a ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej

7.

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów świadczących  usługi hotelarskie

ustawa o usługach turystycznych

 dane jawne art. § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów  hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

8.

Wydział Spraw Obywatelskich

Centralny rejestr
 skarg i wniosków

ustawa o samorządzie gminnym - instrukcja kancelaryjna

art. 29 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

9.

Komórka Kontroli Wewnętrznej

Książka kontroli.

Zarządzenie nr 159/08 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 31 grudnia 2008r.

Na wniosek przez pracowników Komórki Kontroli Wewnętrznej
Ograniczenie udostępniania z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnice przedsiębiorcy – art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

10.

Straż Miejska

Ewidencja etatów

Ustawa o strażach
gminnych /Dz.U
Nr 123. poz.779
z 1997r ze zm./

art. 9a ust.2 ustawy o strażach gminnych

11.

Straż Miejska

Ewidencja wyposażenia

Ustawa o strażach
gminnych / Dz.U
Nr 123 . poz.779
z 1997r ze zm./

Art.9a ust.2 ustawy o strażach gminnych

12.

Straż Miejska

Ewidencja wyników działań straży - elektroniczna

Ustawa o strażach
gminnych /Dz.U. Nr 123. poz.779 z 1997r ze zm.

Art.9a ust. 2 ustawy o strażach gminnych

13.

Straż Miejska

Ewidencja danych CEPiK -Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r
Prawo o ruchu drogowym / Dz.U. z 2005r Nr 108,poz. 908 z póź.zm./

art. 80c ust.1 pkt.10a ustawy Prawo o ruchu drogowym

14.

Wydział Finansowo-Księgowy

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

* ustawa o finansach publicznych

* dane jawne

15.

Wydział Finansowo-Księgowy

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

* ustawa o finansach publicznych

* dane jawne

16.

Wydział Finansowo-Księgowy

Rejestr środków trwałych

* ustawa o rachunkowości

* dane jawne

17.

Wydział Finansowo-Księgowy

Ewidencja księgowości budżetowej jednostki samorządu terytorialnego

*  ustawa o rachunkowości
* ustawa o finansach publicznych
* rozporzadzenie MF w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości

* dane jawne

18.

Wydział Finansowo-Księgowy

Ewidencja analityczna planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego

* ustawa o rachunkowości
* ustawa o finansach publicznych 
* rozporzadzenie MF w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości

* dane jawne

19.

Wydział Finansowo-Księgowy

Rejestr sprzedaży VAT

* ustawa o podatku od towarów i usług

* dział VII ustawy Ordynacja podatkowa

21.

Wydział Finansowo-Księgowy

Rejestr faktur VAT

* ustawa o podatku od towarów i usług

* dział VII ustawy Ordynacja podatkowa

22.

Wydział Finansowo-Księgowy

Rejestry wymiarowe podatników, rejestry przypisów i odpisów podatków

*ustawa - ordynacja podatkowa
* ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

* art.. 29 i art.. 33 ustawy O ochronie danych osobowych

* art.. 298 ustawy Ordynacja podatkowa

23.

Wydział Finansowo-Księgowy

Rejestr zaświadczeń

* rozporzadzenie MF w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe będące aktem wykonawczym do ustawy Ordynacja Podatkowa

* art.. 306a1  ustawy Ordynacja podatkowa

24.

Wydział Finansowo-Księgowy

Ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych

* rozporządzenie MF w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy O postepowaniu egzekucyjnym w administracji

* dział VII ustawy Ordynacja podatkowa
* art.. 29 i art.. 33 ustawy O ochronie danych osobowych

25.

Wydział Administracyjny
z USC

Akty Stanu Cywilnego

Ustawa z dnia  29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 161 poz.1688 ze zm.)

Art.83 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego

26.

Wydział Administracyjny
z USC

Rejestr decyzji  o zmianie imienia i nazwiska

Ustawa z dnia 17 października2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.  z dnia 12 grudnia 2008r. Nr  220 poz. 1414)

Art. 13 ustawy o zmianie imienia i nazwiska

27.

samodzielne stanowisko ds. kadr

rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictwa

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

art.29 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

28.

samodzielne stanowisko ds. kadr

ewidencja akt osobowych

Kodeks pracy

art. 29 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

29.

samodzielne stanowisko ds. kadr

ewidencja szkolonych

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

art. 29 i art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

30.

Wydział Administracyjny uchwał Rady Miejskiej

uchwał Rady Miejskiej

instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych § 21 ust.1 pkt.3 § 48 ust.1 pkt. 1-3

ustawa o dostępie do informacji publicznej art.2, art.4 ust. 1 pkt 1, art.9 ust.2, art.10-14

31.

Wydział Administracyjny uchwał Rady Miejskiej

aktów prawa miejscowego

instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych § 21 ust.1 pkt.3 § 48 ust.1 pkt. 1-3

ustawa o dostępie do informacji publicznej art.2, art.4 ust. 1 pkt 1, art.9 ust.2, art.10-14

32.

Wydział Administracyjny uchwał Rady Miejskiej

zarządzeń Burmistrza Słubic

instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych § 21 ust.1 pkt.3 § 48 ust.1 pkt. 1-3

ustawa o dostępie do informacji publicznej art.2, art.4 ust. 1 pkt 1, art.9 ust.2, art.10-14

33.

Wydział Administracyjny uchwał Rady Miejskiej

zarządzeń Kierownika Urzędu

instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych § 21 ust.1 pkt.3 § 48 ust.1 pkt. 1-3

ustawa o dostępie do informacji publicznej art.2, art.4 ust. 1 pkt 1, art.9 ust.2, art.10-14

34.

Wydział Administracyjny uchwał Rady Miejskiej

wniosków i opinii komisji Rady Miejskiej

instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych § 21 ust.1 pkt.3 § 48 ust.1 pkt. 1-3

ustawa o dostępie do informacji publicznej art.2, art.4 ust. 1 pkt 1, art.9 ust.2, art.10-14

35.

Wydział Administracyjny uchwał Rady Miejskiej

wniosków i interpelacji radnych Rady Miejskiej

instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych § 21 ust.1 pkt.3 § 48 ust.1 pkt. 1-3

ustawa o dostępie do informacji publicznej art.2, art.4 ust. 1 pkt 1, art.9 ust.2, art.10-14

36.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Rejestr mężczyzn/kobiet objętych rejestracją na potrzeby kwalifikacji wojskowej

ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
§ 3. 2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

37.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej

ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP

§ 9. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

38.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń

ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP
§ 41. 2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju 

Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

39.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Rejestr poświadcz zeń bezpieczeństwa wydanych w Urzędzie Miejskim

art. 26.1. i 48.1. ustawy o ochronie informacji niejawnych

Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

40.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Rejestr wypadków przy pracy

art. 234 § 3. Kodeksu Pracy

Informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych

41.

Wydział Gospodarki i Inwestycji

rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dział II rozdział 1 art. 14 i 15 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

42.

Wydział Gospodarki i Inwestycji

rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dział II rozdział 1 art. 14 i 15 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

43.

Wydział Gospodarki i Inwestycji

rejestr raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dział II rozdział 1 art. 14 i 15 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

44.

Wydział Gospodarki i Inwestycji

rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dział II rozdział 1 art. 14 i 15 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

45.

Wydział Gospodarki i Inwestycji

rejestr zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dział II rozdział 1 art. 14 i 15 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

46.

Wydział Gospodarki i Inwestycji

rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów i nieczystości ciekłych

ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dział II rozdział 1 art. 14 i 15 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

47.

Wydział Gospodarki i Inwestycji

rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów i nieczystości ciekłych

ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

dział II rozdział 1 art. 14 i 15 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko