JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE

Konieczność podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze to efekt wejścia w życie w 2011 r.  ustawy - Kodeks wyborczy. Ustawa ta określiła m.in. nowy system wyborczy w wyborach do organów stanowiących gmin nie będących miastami na prawach powiatu. Rady gmin zobowiązane zostały do ustalenia nowego podziału w terminie do 1 listopada 2012 r. zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy. Wywiązując się z nałożonego obowiązku Rada Miejska w Słubicach na wniosek Burmistrza Słubic podczas obrad sesji wrześniowej podjęła stosowną uchwałę.
Nowy  podział będzie miał zastosowanie od kadencji rad gmin 2014-2018, co oznacza, że w 2014 r. w każdym okręgu wyborczym wybierać będziemy 1 radnego. bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.
Podział na okręgi wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.
Zachowując określone przepisami zasady Gmina Słubice została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w tym: miasto Słubice podzielono na – 13 okręgów wyborczych, sołectwa  – na 2 okręgi wyborcze.
Ze względu na różną gęstość zaludnienia, pewne granice okręgów mogą wydawać się przypadkowe, jest to jednak wynik konieczności zachowania normy przedstawicielstwa. 
Pomimo, iż liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach nie jest jednakowa - najmniej mieszkańców zamieszkuje w okręgu nr 6  - 1.024, a najwięcej w okręgu  nr 10 - 1.404, to są to liczby odległe od dopuszczalnych ustawowo granic. Przy normie przedstawicielstwa 1260, 63 minimalna liczba mieszkańców w okręgu to 631 mieszkańców, a maksymalna to 1.891 mieszkańców. 
Dotychczas wybieraliśmy radnych w wielomandatowych okręgach wyborczych, których na terenie naszej gminy mieliśmy 6 w tym: 5 w obrębie miasta i 1 w obrębie sołectw.  Wybieraliśmy po 2 i po 3 radnych z danego okręgu w zależności od liczby mandatów w okręgu.
Jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzają system wyborów  większościowych według którego, tylko jeden możliwy do obsadzenia z danego okręgu wyborczego mandat otrzyma kandydat, który zdobył najwyższe poparcie społeczne spośród wszystkich kandydujących z danego okręgu wyborczego.

Poniżej można zapoznać się z :

Uchwała nr L/382/2018 RM w Słubicach w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

a także mapką ilustrującą zatwierdzony przez Radę Miejską podział.