Zarządzenie nr  96/09  Burmistrza  Słubic  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu  realizacji   dochodów  i  wydatków  budżetu  Gminy  Słubice  na  II  kwartał  2009r.